Tôi có thể dừng chia sẻ không?

Hoàn toàn có thể. Tất cả chia sẻ mật mã sẽ chỉ được thực hiện dưới sự cho phép của bạn. Bạn có thể tắt chia sẻ bất cứ lúc nào bạn muốn

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk