Tại sao không có danh sách điểm phát WiFi?

Nếu ứng dụng không hiển thị danh sách điểm phát WiFi, vui lòng kiểm tra xem có điểm truy cập WiFi nào được liệt kê trong Cài đặt WiFi của thiết bị không. Nếu có, vui lòng thử các cách sau:
 
1. Khởi động lại thiết bị của bạn.
 
2. Gỡ cài đặt WiFi Master Key khỏi thiết bị hiện tại của bạn và cài đặt lại phiên bản mới nhất từ ​​www.wifi.com.
 
3. Trong quá trình cài đặt, cho phép WiFi Master Key truy cập để sử dụng vị trí thiết bị của bạn khi được nhắc.
 
4. Sau khi được cấp phép, hãy mở ứng dụng và nhấp vào "Nhận thêm WiFi miễn phí" để tìm kiếm các điểm truy cập WiFi được chia sẻ gần đó. Bạn sẽ có thể thấy một danh sách điểm nóng. Nếu bạn không cho phép truy cập vị trí, bạn sẽ không thể tải các điểm nóng.
 
 
 
Nhắc nhở thân thiện:
 
1. Nếu bạn có ứng dụng bảo mật trong thiết bị của mình, vui lòng kiểm tra xem quyền truy cập vị trí cho WiFi Master Key có được bật để tải danh sách WiFi trong ứng dụng hay không. Nếu quyền truy cập vị trí cho WiFi Master Key bị tắt, bạn sẽ không thể tải các điểm nóng.
 
2. Nếu mạng WLAN thiết bị của bạn không thể tải danh sách điểm phát WiFi, đó có thể là lỗi thiết bị cho bố cục WiFi. Vui lòng kiểm tra với nhà sản xuất thiết bị của bạn.
 
3. Nếu thiết bị Android của bạn từ 6.0 trở lên, vui lòng bật GPS.
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk