Tại sao ứng dụng yêu cầu dữ liệu di động?

WiFi Master Key yêu cầu dữ liệu di động tối thiểu để tiến hành "tìm kiếm chìa khóa WiFi", từ đó nhận được mật khẩu mã hóa từ cơ sở dữ liệu điện toán đám mây của chúng tôi và giúp bạn kết nối với mạng WiFi nhanh hơn. Khoảng 10~15KB dữ liệu sẽ được sử dụng cho mỗi lần tiến hành "tìm kiếm chìa khóa WiFi". Bên cạnh đó, bạn không càn dữ liệu di động để lấy mật khẩu lưu bởi kết nối tự điều chỉnh.

auto → en
bridge
 
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk